Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)

Từ ngày 25/27/2/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005 – 2010) đã được triệu tập tại thủ đô Hà Nội với 800 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệu thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá V gồm 135 anh, chị. Anh Nông Quốc Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Chủ tịch. Đại hội đã thông qua 5 cuộc vận động của Hội với những nội dung cụ thể:
- Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”.
- Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo”.
- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống, vì cộng đồng”.
- Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”.
- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”.

Cùng với 5 cuộc vận động, trong nhiệm kỳ V, Hội LHTN Việt Nam xác định: “Đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm; vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn là then chốt; đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên là cơ sở để phát triển tổ chức Hội”. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 8 triệu hội viên, cùng với Đoàn Thanh niên và các thành viên tập thể tập hợp được trên 50% thanh niên Việt Nam vào tổ chức; đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên, như: Hội nghề nghiệp, CLB sở thích; chú trọng đoàn kết, tập hợp thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên thuộc các đối tượng đặc thù như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo… Hoàn thành việc xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ tại tất cả tỉnh, thành phố; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện có loại hình chi hội, CLB thanh niên trực thuộc; các xã, phường, thị trấn có các loại hình chi hội, CLB theo nghề nghiệp, theo đối tượng và sở thích của hội viên, thanh niên.

Đại hội lần V Hội LHTN VIỆT NAM kêu gọi toàn thể thanh niên Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện tiếp bước cha anh, nắm chặc thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, góp sức trẻ vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đưa Tổ quốc vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.