Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hoạt động và cống hiến của Hội (1975 đến nay)

Hoạt động và cống hiến của Hội (1975 đến nay)

HOẠT ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC KHÔI PHỤ KINH TẾ, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VÀ VĂN MINH (1975 – ĐẾN NAY)

1. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1986):

2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự nghiệp đổi mới: xung kích, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 – 1994)

3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” (1994- đến nay)
3.1 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (1994-2000)
3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)
3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)