Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Các phong trào hoạt động của đoàn

Các phong trào hoạt động của đoàn

Biển đảo là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, ...

Công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới và an ninh biên giới quốc gia cho đoàn viên t...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tu...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, ngày 20/8...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; ngày 18/8/2023, Đo...

Nhằm Phổ biến kịp thời, sâu rộng về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luậ...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bi...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; ngày 31/7/2023 Ban...