Hướng dẫn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chuyên đề năm 2018

Thứ năm, 18/01/2018, 16:23

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Lần tải: 98 | Kích cỡ: 54.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

Thứ tư, 20/09/2017, 09:44

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh...

Lần tải: 81 | Kích cỡ: 62.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Thứ tư, 20/09/2017, 09:42

Nhằm kịp thời nắm bắt những diễn biến, tình hình tư tưởng của thanh niên hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng ...

Lần tải: 108 | Kích cỡ: 69 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Một số quy định xây dựng lề lối, tác phong của người cán bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Thứ tư, 20/09/2017, 09:41

Thực hiện Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021”; Kế hoạch số 214-KH/TĐTN-TG ngày 24/10/2016 của...

Lần tải: 84 | Kích cỡ: 54.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

Thứ năm, 15/06/2017, 17:15

Thực hiện Kế hoạch số 496-KH/TWĐTN-BTC ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo...

Lần tải: 116 | Kích cỡ: 82 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV tại Đại hội Đoàn cấp huyện

Thứ hai, 15/05/2017, 09:18

Căn cứ Kế hoạch số 213- KH/TĐTN-TCKT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2012-2017”, nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ...

Lần tải: 116 | Kích cỡ: 67.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV tại Đại hội Đoàn cấp huyện

Thứ năm, 11/05/2017, 17:38

Căn cứ Kế hoạch số 213- KH/TĐTN-TCKT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2012-2017”, nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ...

Lần tải: 88 | Kích cỡ: 67.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Thứ năm, 20/04/2017, 16:41

Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 24/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm”; Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Học tập chuyên đề về tư...

Lần tải: 109 | Kích cỡ: 78.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ hai, 13/02/2017, 16:22

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc ...

Lần tải: 119 | Kích cỡ: 139 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Thứ tư, 08/02/2017, 09:12

Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/TWĐTN-BTG ngày 30/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các c...

Lần tải: 149 | Kích cỡ: 86.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»