QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm, 23/08/2018, 15:37

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Công văn số 269 CV/HĐĐ ngày 29/11/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v hiệp y chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017- 2022”;

Lần tải: 53 | Kích cỡ: 15.04 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp

Thứ năm, 28/06/2018, 11:07

Lần tải: 56 | Kích cỡ: 10.98 Mb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

Căn cứ điều Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên.

Lần tải: 71 | Kích cỡ: 25.58 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; - Căn cứ Công văn sô 08 CV/TĐTN-TTNTH ngày 20/10/2018 của Hội đồng Đội tỉnh “V/v giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng Đội...

Lần tải: 77 | Kích cỡ: 42 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:38

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Chương- Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 299 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:37

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phượng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 215 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:36

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Đặng Thái Sơn - Cán sự Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 296 | Kích cỡ: 32 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:35

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Doãn Thế Dương - Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân & Đô thị tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân & Đô thị tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 235 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo

Thứ 6, 19/08/2011, 15:54

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn xác định cần “xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp l...

Lần tải: 326 | Kích cỡ: 94 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo

Thứ 6, 19/08/2011, 15:51

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh...

Lần tải: 279 | Kích cỡ: 29.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

1 2 »