Thứ tư, 03/10/2018, 15:12

Kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh

Những năm qua, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, đi đầu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh nói chung, cán bộ Đoàn cấp tỉnh nói riêng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.


Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
thực hiện nghiêm theo quy định

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 57-KH/TÐTN-TCKT triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng trong đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh với 04 nội dung, nhóm giải pháp. Qua thời gian thực hiện, nhiều nội dung trọng tâm theo kế hoạch được đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên thực hiện hiệu quả, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ quan Tỉnh đoàn. Trong đó, phải kể đến các nội dung, kết quả tiêu biểu như:

          - 100% cán bộ Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi tỉnh được quán triệt, phổ biến các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng thông qua tổ chức học tập chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn cơ quan với hình thức phù hợp gắn triển khai các nội dung công tác chuyên môn.

          - 100% cán bộ Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi tỉnh có bản đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn.

          - 100% cán bộ Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện nghiêm quy định về học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Các nội dung quan trọng như luân chuyển, điều động, kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện dân chủ, khách quan, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

          - Chi ủy Chi bộ Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên cơ quan; trong đó nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; thực hiện tốt nội dung giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, vai trò nòng cốt, nêu gương đi đầu trong rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đồng chí cán bộ chủ chốt Tỉnh đoàn.

          - Định kỳ hàng tháng, cơ quan, Chi bộ, chi đoàn Tỉnh đoàn có hình thức biểu dương, khen thưởng, ghi sổ vàng kịp thời đối với các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn, nhà thiếu nhi tỉnh có nỗ lực, thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng, học tập, rèn luyện gắn với các nội dung đã cam kết.

Những kết quả nêu trên được đánh giá là kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ Tỉnh đoàn Hưng Yên. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại, nhận xét cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, qua đó tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Tổ chức – Kiểm tra


 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.