Thứ hai, 11/10/2010, 16:53

Hướng dẫn Kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 63HD/BTC ngày 18/6/2010 về "Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Ban thường vụ tỉnh Đoàn hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới mang tên "Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" với các nội dung như sau:

HƯỚNG DẪN
(Số 73/HD-TĐ ngày 11/9/2010)
Kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
------------

Thực hiện Hướng dẫn số 63HD/BTC ngày 18/6/2010 về "Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Ban thường vụ tỉnh Đoàn hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới mang tên "Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" với các nội dung như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp lớp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh".

- Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tạo thành phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải coi trọng về chất lượng, tăng về số lượng

- Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải trang trọng và ghi nhận bằng Quyết định kết nạp đoàn viên (theo mẫu gửi kèm).

II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP:

1- Công tác tuyên truyền.

- Tuyên truyền về truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ chí Minh 26/3/1931-26/3/2011), làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng của nghĩa xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, nói chuyện, kể chuyện về các tấm gương đoàn viên ưu tú lớp trước; làm cho đoàn viên mới thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn, xứng đáng là Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2- Công tác tạo nguồn.

- Nắm thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến vào Đoàn.

- Đẩy mạnh các đợt thi đua, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên lớn để kết nạp vào Đoàn.

3- Công tác bồi dưỡng, kết nạp.

3.1. Về bồi dưỡng đối tượng Đoàn:

- Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về Đoàn (cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên tiên tiến, đội viên lớn. Những nơi khó khăn, do đặc thù không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên tiên tiến, đội viên lớn được học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra nhận thức.

- Nội dung bồi dưỡng các lớp cảm tình Đoàn tập trung vào 3 bài: "Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam", "Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", "Phấn đấu để trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản" (Tài liệu là cuốn "Công tác phát triển đoàn viên mới" do NXB Thanh niên phát hành năm 2006).

- Cùng với các nội dung trên, cần bổ sung chuyên đề giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn của địa phương, đơn vị gắn với lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.2. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới:

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc, tạo niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới.

- Trong buổi lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao ngay thẻ đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới.

- Nên tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới vào các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, tại các hoạt động lớn của Đoàn và chọn địa điểm tổ chức kết nạp ở những nơi có ý nghĩa như các khu di tích lịch sử, văn hoá, công trình thanh niên,…để tạo không khí, tinh thần phấn khởi trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên mới. Ở những nơi có điều kiện, khuyến khích tổ chức kết nạp đồng loạt.

3.3. Về trang trí phông Lễ kết nạp: (có mẫu kèm theo).

4- Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên.

- Thông qua đợt kết nạp lớp đoàn viên Lớp 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tiến hành rà soát các cơ sở Đoàn yếu kém, nơi chưa có tổ chức Đoàn, nơi gặp khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên để có biện pháp giúp đỡ, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đẩy mạnh phong trào thanh niên ở cơ sở.

- Chấn chỉnh công tác Đoàn vụ, Đoàn cơ sở cần có quy định về việc quản lý các loại sổ sách và Hồ sơ đoàn viên (Gồm Sổ đoàn viên và Nghị quyết kết nạp đoàn viên mới), khuyến khích việc xây dựng, sử dụng các phần mềm quản lý đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đoàn viên thông qua việc tổng kết các đợt thi đua, khen thưởng; xem xét và làm Lễ trưởng thành Đoàn cho những đoàn viên hết tuổi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn.

- Tổ chức, triển khai có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới phù hợp với đoàn viên từng đối tượng, khu vực.

5-Thời gian

Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được triển khai trong năm 2011, tập trung vào 4 đợt cao điểm sau:

* Đợt 1: Từ 09/01/2011 đến 26/3/2011: gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Đợt 2: Từ 30/4/2011 đến 19/5/2011: gắn với phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Đợt 3: Từ 27/7/2011 đến 02/9/2011: gắn với phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

* Đợt 4: Từ 15/10/2011 đến 22/12/2011: gắn với phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cấp tỉnh:

- Xây dựng hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai tới các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Giao cho Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả của các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hướng dẫn này.

3- Cấp huyện và cơ sở:

- Căn cứ hướng dẫn của Ban thường vụ tỉnh Đoàn, chủ động xây dựng hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, triển khai tới 100% cơ sở Đoàn.

- Thường xuyên đôn đốc cơ sở Đoàn thực hiện tốt các đợt thi đua, nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện sau mỗi đợt thi đua về Ban thường vụ tỉnh Đoàn ( Qua Ban Tổ chức -kiểm tra tỉnh Đoàn) theo các đợt sau:

+ Báo cáo đợt 1: gửi trước ngày 30/3/2011.

+ Báo cáo đợt 2: gửi trước ngày 25/5/2011.

+ Báo cáo đợt 3: gửi trước ngày 15/9/2011.

+ Báo cáo đợt 4: gửi trước ngày 30/12/2011.

- Chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt các nội dung:

+ Tiến hành khảo sát nắm tình hình và lập danh sách thanh niên và đội viên lớn. Phân công đoàn viên theo dõi giúp đỡ thanh niên, đội viên lớn, thông qua đó tổ chức cho các đối tượng cảm tình Đoàn tham gia các hoạt động của cơ sở Đoàn.

+ Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục đầy đủ cho Lễ kết nạp đoàn viên mới như: Nghị quyết kết nạp, Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên, Huy hiệu Đoàn…

+ Chỉ đạo tổ chức mẫu Lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở 01 cơ sở Đoàn; chọn những ngày Lễ có ý nghĩa, đồng loạt tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới nhằm tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Ghi chú: Các đơn vị đăng ký mua Quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới (Quyết định được in 4 màu, hình thức đẹp, trang trọng, giá 700đ/tờ), thẻ đoàn viên Huy hiệu Đoàn và tài liệu bồi dưỡng cảm tỉnh Đoàn tại Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Đoàn Hưng Yên (ĐT: 3864071) hoặc liên hệ trực tiếp tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn: Số 62 Bà Triệu- Hà Nội (ĐT: 04.62631954/04.62702602- gặp đồng chí Thắng).

Kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/03/1931 - 26/03/2011). Ban Thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Khuê

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hướng dẫn
Get the Flash Player to see this rotator.