Thứ hai, 15/06/2009, 16:00

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên - lần thứ III

UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch số 49 - KH/TƯH ngày 02/3/2008 của Trung ư­ơng Hội LHTN Việt Nam "Về việc tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam ";
- Căn cứ Thông báo số 516- TB/TU ngày 3/11/2008 của Ban th­ường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh H­ưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 - 2014”;
- Thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/UBH ngày 28/10/2008 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam "Về việc tổ chức Đại hội Hội các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh H­ưng Yên lần thứ III- nhiệm kỳ 2009- 2014 ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III gồm các anh, chị có tên và chức vụ như sau:
1- Chị Trần Thị Thanh Thuỷ - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Trưởng ban;
2- Anh Nguyễn Văn Đoàn - PCT Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Phó ban thường trực;
3- Anh Phạm Văn Khuê - Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn - Phó ban;
4- Anh Đỗ Minh Trí - Phó Bí thư tỉnh Đoàn - Phó ban;
5- Anh Dương Văn Ổn - Trưởng ban ĐKTHTN tỉnh Đoàn - Uỷ viên thường trực;
6- Anh Phạm Văn Hiệu- Trưởng ban Tổ chức- kiểm tra tỉnh Đoàn - Uỷ viên;
7- Anh Đỗ Xuân Chương - Uỷ viên thư ký Uỷ ban Hội - Uỷ viên.

Điều 2: Ban tổ chức Đại Hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III có các tiểu ban giúp việc như sau:
1- Tiểu ban nhân sự:
1- Chị Trần Thị Thanh Thuỷ - Trưởng tiểu ban;
2- Anh Nguyễn Văn Đoàn - Phó trưởng tiểu ban;
3- Anh Phạm Văn Khuê - Phó trưởng tiểu ban;
4- Anh Dương Văn Ổn - Uỷ viên;
5- Anh Trương Văn Toàn - Uỷ viên;
6- Anh Đỗ văn Sơn - Uỷ viên;
7- Anh Phạm Văn Hiệu - Uỷ viên.
2- Tiểu ban nội dung:
1- Chị Trần Thị Thanh Thuỷ - Trưởng tiểu ban;
2- Anh Nguyễn Văn Đoàn - Phó trưởng tiểu ban;
3- Anh Dương Văn Ổn - Uỷ viên;
4- Anh Đỗ Văn Sơn - Uỷ viên;
5- Anh Phạm Văn Hiệu - Uỷ viên;
6- Anh Quách Văn Hiếu - Uỷ viên;
7- Anh Lê Minh Phúc - Uỷ viên;
8- Anh Đỗ Xuân Chương - Uỷ viên;
9- Chị Nguyễn Thị Hảo - Uỷ viên.
3- Tiểu ban tuyên truyền:
1- Anh Đỗ Minh Trí - Trưởng tiểu ban;
2- Anh Lê Minh Phúc - Phó trưởng tiểu ban;
3- Chị Đào Thị Phương Thảo - Uỷ viên;
4- Chị Vũ Thị Hồng Nhung - Uỷ viên;
5- Anh Bùi Thanh Bình - Uỷ viên;
6- Anh Lê Quang Toản - Uỷ viên;
7- Chị Nguyễn Thuỳ Dương - Uỷ viên;
8- Chị Trần Thị Phượng - Uỷ viên.
4- Tiểu ban hậu cần:
1- Anh Phạm Văn Khuê - Trưởng tiểu ban;
2- Anh Trương Văn Toàn - Phó trưởng tiểu ban;
3- Chị Hoàng Thị Thanh Hà - Uỷ viên;
4- Anh Nguyễn Cao Cường - Uỷ viên;
5- Anh Nguyễn Chí Thành - Uỷ viên;
6- Chị Lê Ngọc Anh - Uỷ viên;
7- Chị Phạm Thị Thanh Nga - Uỷ viên;
8- Chị Nguyễn Thị Thoảng - Uỷ viên;
9- Anh Doãn Thế Dương - Uỷ viên;
10- Chị Lê Thị Cúc - Uỷ viên;
11- Chị Vũ Hồng Luyến - Uỷ viên;
12- Chị Nguyễn Thị Bông - Uỷ viên;
13- Anh Đặng Thái Sơn - Uỷ viên;
14- Anh Phạm Ngọc Quyết - Uỷ viên.
Điều 3: Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch số 05/KH-UBH ngày 20/10/2008 “ V/v Tổ chức Đại hội Hội LHTN VIệt Nam các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014”.
Điều 4: Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban giúp việc và các anh, chị có tên tại điều 1, 2 căn cứ quyết định thi hành.
   
TM. UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH HỘI - BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN   
(Đã ký)                             
 

Trần Thị Thanh Thuỷ                 

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.