Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng Người đã để lại cho toàn Đả...

Việc học tập, làm theo Bác là tổng thể các nội dung, biện pháp song điều quan trọng và thi...

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao tên tuổi vĩ đại, v...

Ngày 01-10-1945, đến dự và phát biểu tại lễ bế giảng Khóa 4, Trường Quân chính Việt Nam, B...

Cuộc đời của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả...

Tôi xin bắt đầu câu chuyện từ những Sáng tháng năm năm 1965. Năm ấy, Bác Hồ ở tuổi 75. N...

Trong di sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản được côn...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo của dân tộc ta, có giá trị trường tồn, bền vữ...

Ngay từ tháng 1/1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta, tr...

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện “CẦN KIỆ...

Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng tiên phong, chủ lực trong thực hiện nhữ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận với học thuyết cách mạng Mác - Lê...

Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều để lại những dấu ấn riêng,...

Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, theo nghĩa khoan dung văn hóa, ...

Cần, kiệm, liêm, chính” là những giá trị đạo đức cốt lõi để làm nên nhân cách văn hóa cao ...

Bảy mươi mốt năm trước, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái qu...

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi báo chí và những người ...