Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Tham gia công tác tại địa phương từ năm 2012 với cương vị là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân ...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, trên quê hương Phú Thịnh, huyện Kim Động...

Để xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận thức một cách toàn diện về ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài s...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Mi...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đ...

Ý thức rõ về nguy cơ tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc quy t...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn...

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên là ngôi trường đào tạo đa ngành nghề về sư...

Trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, góp phần xâ...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, những năm qua, các cấp bộ Đ...

Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là công tác t...

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xác định đúng những nội dung, phương...

Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt qu...

Phụ nữ Hưng Yên thời kỳ kinh tế hội nhập, không chỉ có đủ công - dung - ngôn - hạnh mà còn...