Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Giới thiệu bộ INFOGRAPHICS tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 sửa đổi, bổ sung

Giới thiệu bộ INFOGRAPHICS tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 sửa đổi, bổ sung

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN