Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Nhằm...

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập mô hìn...

Trong 7 ngày từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức ...

Ngày 26/8/2021, Ban Thường vụ Thị đoàn Mỹ Hào tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị qu...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, Hướng dẫn s...

Ngày 05/4/2021, Thành đoàn Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập 04 bài học lý luận chính trị ...

Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Giám...

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về ...